Arbowet en bedrijfshulpverlening

De Arbowet beschrijft de voorwaarden waaraan werkplekken aan moeten voldoen zodat deze veilig en gezond zijn voor werknemers. Deze wet verplicht de werkgever ertoe zorg te dragen dat deze zaken geborgd worden in het zogeheten Arbobeleid. 

Arbobeleid

De invulling van het arbobeleid wordt door uw werkgever vastgesteld in samenwerking met verschillende interne en externe vertegenwoordigingen van werknemers zoals de ondernemingsraad, vakbonden en personeelsvereniging. Het arbobeleid bestaat uit verschillende onderdelen:

Hierin staat beschreven hoe de werkgever onder begeleiding van een bedrijfsarts de behandeling van zieke werknemers regelt. 

 

Dit beschrijft de mogelijke risico’s die medewerkers tijdens het werk tegen kunnen komen. Om verantwoordelijk met deze risico’s om te gaan moet een Plan van Aanpak opgesteld zijn wat aangeeft hoe de vastgestelde risico’s verkleind worden.

Deze medewerker vertolkt een leidinggevende rol bij het opstellen en uitvoeren van de RI&E. De werkgevers vanaf 25 man personeel dienen tenminste 1 werkgever aangesteld te hebben als preventie medewerker.

Periodiek arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO)

De werkgever dient ervoor te zorgen dat u periodiek een arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) kunt ondergaan. Werknemers kunnen zich in dat geval melden bij een bedrijfsarts voor een onderzoek naar werkgerelateerde gezondheidsproblemen. Dit is een werknemers recht, geen plicht.

Hiervoor staat in Artikel 15 duidelijk beschreven dat de werkgever zich in kennis en kunde moet laten bijstaan door aangestelde BHV’ers. Deze zorgen voor de uitoefening en handhaving van een veilige werkomgeving. Zij zullen in geval van calamiteiten ook leidiggevend zijn in het onder controle brengen van de bedrijfsveiligheid.

Veiligheid en risico onderdelen arbowet

Wat zijn de verplichtingen van de werkgever inzake BHV?

BHV employer safety obligations

Hiervoor staat in Artikel 15 duidelijk beschreven dat de werkgever moet zorgen dat:

 

  1. De werkgever zich laat bijstaan door de kennis en kunde van een bevoegde bedrijfshulpverlener.
  2. De betreffende medewerkers die een BHV verantwoordelijkheid dragen te allen tijde adequaat zijn/haar taken kan uitvoeren.
  3. De werkgever voorziet in de opleiding en uitrusting van de werknemer met BHV’s bevoegdheid.
  4. De BHV’er zijn/haar kennis en vaardigheden door middel van opleiding op peil moet houden. Aan deze opleiding zijn echter geen gestelde eisen en mogen naar inzicht van de opleider worden ingevuld.

100% compliant met Novo Safety

Novo Safety stelt werkgevers en werknemers in staat om middels een online BHV cursus te voldoen aan alle gestelde richtlijnen van de Nederlandse Arbowet, ook aan de specifieke richtlijnen bepaald in Artikel 15. Al deze richtlijnen zijn zorgvuldig geïmplementeerd in de online cursussen van Novo Safety. 

BHV 100% compliant

Europese Arbowet:

Volgens europese BHV richtlijnen

Wanneer je voldoet aan de Nederlandse arbowet voldoe je automatisch ook aan de arbo richtlijnen van Europa zoals opgesteld in Europese wetgeving van 89-391/EEG. De online BHV cursussen van Novo Safety zijn daarmee zeer geschikt voor bedrijven binnen de EU opereren.